Finance

Smluvní vztah kupující – developer:

Koupi domu předchází podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ( Budoucí smlouva), která určuje podmínky obchodního vztahu mezi kupujícím až do okamžiku předání domu.

Financování kupní ceny:

Kupní cena domu je splatná podle splátkového kalendáře dohodnutého v Budoucí smlouvě. Aby klient nebyl zatížen platbami v průběhu doby, po kterou se dům buduje, požadujeme po kupujícím ke dni uzavření Budoucí smlouvy uhrazení pouze 10% zálohy z kupní ceny a zbývajících 90% až v okamžiku, kdy je kupujícímu dům předán.

Hypotéční úvěry:

Rozhodne-li se kupující hradit kupní cenu nebo její část prostřednictvím hypotéčního úvěru, můžeme nabídnout službu, která spočívá v usnadnění vyřízení hypotéčního úvěru a snížení nákladů spojených s poskytnutím hypotéčního úvěru.